Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO THS

 

§ 1

Definicja pojęć

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.    Sprzedawcy - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego: Tomasza Serwatkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą THS Tomasz Serwatka z siedzibą Knurowie (kod 44-190), ul. Szpitalna 8; tel: 32 44-00-100; e-mail: firma@ths.pl; NIP: 969-113-67-11, REGON: 277898012, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2.    Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.ths.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego, Kupujący może kupić produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,

3.    Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy,

4.    Konsumencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej www.ths.pl.

2.    Sprzedaż produktów prowadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem wzoru formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej www.ths.pl  lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3.    Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówienia drogą telefoniczną.

4.    Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie, w tym za pośrednictwem odesłania internetowego, (tj. linku) zamieszczonego na stronie www.ths.pl lub pobrać go w formacie PDF i zapisać na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego.

§ 3

Oferta

 

1.    W ofercie Sklepu internetowego dostępne są produkty nowe, pochodzące z polskiej dystrybucji, oryginalnie zapakowane. Szczegółowy spis produktów oraz ich ceny, w tym opłaty za transport, dostarczenie oraz ewentualne inne koszty dostępne są na stronie internetowej www.ths.pl .  

2.    Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej www.ths.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury składania zamówienia i najpóźniej w chwili wysłania do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia i przed ostateczną akceptacją przez Kupującego. 

3.    Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Kupującym warunkach. 

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

 

1.    Kupujący składa zamówienie przez stronę internetową Sprzedawcy www.ths.pl, poprzez wybór jednej lub kilku pozycji ze szczegółowego spisu produktów.

2.    Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wzoru formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej www.ths.pl, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiających identyfikację Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, po przeprowadzeniu procedury, o której mowa poniżej 

3.    Korespondencja e-mail prowadzona wzajemnie z Kupującym jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

4.    Zamówienie może być złożone przez Kupującego w formie telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem wzoru formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.ths.pl. Zamówienie złożone w formie telefonicznej wymaga potwierdzenia przez Kupującego poprzez wydruk formularza zamówienia oraz wysłania wypełnionego wzoru formularza pocztą na adres Sprzedawcy.  

5.    Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący.

6.    Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny, indywidualny kod, pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.

7.    Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę oraz określający ilość i cenę zamawianego produktu oraz koszt jego dostawy, a jeśli zgodnie z ofertą Sprzedający oferuje także montaż i uruchomienie to także ich cenę. Koszt uruchomienia urządzeń gazowych, w tym dojazdu autoryzowanego serwisanta ponosi Kupujący i w tym zakresie nie mają zastosowania przepisy gwarancyjne producentów lub importerów, które przewidują, iż koszt uruchomienia urządzenia ponosi Sprzedający.  

8.    Kupujący przed akceptacją zamówienia zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o:

a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z konsumentem,

b)      łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

c)      możliwości odstąpienia od umowy.

9.    Kupujący akceptuje bądź anuluje zamówienie, zaznaczając właściwą opcję w otrzymanym wcześniej potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych  produktów, a także wyboru formy płatności.

10.              Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest przekazane do realizacji. Akceptacja polega na naciśnięciu przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

11.              W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.

12.              Umowa sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

13.              Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest m.in. faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres.


§ 5

Realizacja zamówień

 

1.    Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 7 dni roboczych od momentu:

a)      potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji płatności: „płatność za pobraniem”,

b)      daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności: „przedpłata przelewem na konto”.

2.    W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem doręczenia:

a)      kurier awizuje przesyłkę, ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo,

b)      jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący. W przypadku wyboru formy płatności „przedpłata przelewem na konto”, anulowanie zamówienia powoduje zwrot kosztów Kupującemu, pomniejszonych o koszt dostawy, na wskazany przez niego rachunek bankowy bądź za pośrednictwem przekazu pocztowego.

3.    Opłata za dostawę oraz produkt nie zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia. Standardowa usługa doręczenia przesyłki obejmuje okres minimum czterech godzin.

4.    Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej www.ths.pl.

5.    W przypadku dużych zamówień, Sprzedawca może zaproponować (a Klient wybrać) dostarczenie przesyłki transportem własnym do dowolnego miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takiej sytuacji warunki oraz koszty transportu będą ustalane indywidualnie z Kupującym. Konsument, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, otrzyma zwrot kosztów dostarczenia produktu w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia danego produktu oferowanego przez Sprzedawcę.

6.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien  sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.

7.    W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać:

a)      wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,

b)      informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,

c)      informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności „Nie rzucać”, „Góra dół”,

d)     datę i godzinę doręczenia.

8.    Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

9.    W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 1 z uwagi na brak zamówionego produktu lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.  

10.       W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży bądź do upływu terminu promocji, określonego na stronie internetowej www.ths.pl.

11.       Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Obowiązki Kupującego

 

1.    Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a)      korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

b)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupujących,

c)      korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e)      korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f)       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

§ 7

Opłaty

 

1.    Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. O ile nie zachodzi sytuacja określona w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

2.    Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT według stawek określonych odrębnymi przepisami. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, (a także jeśli są oferowane) kosztów montażu i uruchomienia, które zamieszczone są na stronie www.ths.pl lub o których Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową.

3.    Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.

4.    Przewiduje się następujące formy płatności:

a)      płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy, oraz jeśli takie oferuje Sprzedający montażu oraz uruchomienia,

b)      przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu, dostawy, oraz jeśli takie oferuje Sprzedający montażu  w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

5.    W przypadku pojawienia się ograniczeń dotyczących zamawiania bądź akceptowanych sposobów płatności, Konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej na początku składania zamówienia.

6.    Sprzedawca przewiduje skorzystanie przez Kupującego z możliwości sprzedaży na raty. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji wskazany przez Kupującego lub Sprzedawcę bank uruchamia procedurę kredytową. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę numeru umowy kredytowej.

7.    Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku.

8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma od wskazanego banku dokumentów potwierdzających przyznanie Kupującemu kredytu.

9.    Sprzedawca wraz z produktem dostarczy posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą produktu. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca załączy instrukcję lub udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z produktu.

 

§ 8

Rękojmia za wady

 

1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3.    W przypadku ujawnienia się wady produktu, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając e-mail pod adres reklamacje@ths.pl,a następnie dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres do korespondencji: THS Serwatka Tomasz, ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów wraz z pismem określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.

4.    Zwracany produkt, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (przez oryginalne opakowanie należy rozumieć opakowanie produktu wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi, służącymi do transportu produktu), pozwalającym na bezpieczny transport .

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

6.    Wszelka korespondencja dotycząca zakupionego produktu będzie prowadzona listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zamówieniu Kupującego adres e-mail.

7.    Jeżeli żądanie Kupującego będzie zasadne, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Kupującego.

 

§ 9

Gwarancja jakości

1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w opisie produktu oraz karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.

2.    Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.

3.    Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej www.ths.pl oraz  na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

4.    Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

5.    Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

6.    Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do autoryzowanej stacji serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych, a jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta wówczas Sprzedający poinformuje Kupującego o lokalizacji takiej stacji.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3.    W razie odstąpienia od zawartej umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedającemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

4.    Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowanie się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.

5.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Kupującego, w tym kosztów najtańszego sposobu dostarczenia sprzedanych produktów Kupującemu. Sprzedawca nie refunduje ani nie ponosi jednak kosztów zwrotu produktów.

6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.    Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Kupującego, do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

8.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.    Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który Konsument otrzyma w wiadomości e-mail po wyrażeniu woli związania się umową lub dostarczonym wraz z produktem.

10.            W przypadku  Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 11

Anulowanie zamówienia, pozbawienie prawa korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia potwierdzonego w sytuacji, gdy Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność,

2. Sprzedawca  może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:

a)       podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)      dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr      osobistych innych Kupujących,

c)      dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

d)      narusza zasady współżycia społecznego.

 

§ 12

Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

1.    Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego jest dobrowolne, a rejestracja jest bezpłatna.

2.    Składanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3.    Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Kupującego, umożliwiających: 

a)      zapamiętanie danych logowania Kupującego oraz innych danych z nim związanych,

b)      utrzymania sesji Kupującego,

c)      zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu internetowego.

4.    Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Kupujących. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

5.    Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu internetowego, wysyłając e-mail pod adres reklamacje@ths.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy.

6.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 13

Dane osobowe

1.    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie www.ths.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego siedzibie w Knurowie (kod 44-190), przy ul. Szpitalnej 8 w celach realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie Sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze składanymi przez Kupujących zamówieniami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa udostępnionych przez Kupującego danych osobowych.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

2.    Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

3.    Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.    Sprzedawca informuje, że nie zobowiązał się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana regulaminu oraz cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Kupujących przed zmianami.

6.    Zmiany regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.ths.pl.

7.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel